Adatkezelési Tájékoztató

Jelen honlap üzemeltetője, Galántai Gergely Dániel egyéni vállalkozó kijelenti, hogy a 2018. május 25-én életbe lépő GDPR rendelet értelmében minden tőle telhetőt megtesz Ügyfelei személyes adatainak jogszerű és biztonságos kezelése érdekében.

1. Az adatkezelő adatai

A honlap üzemeltetőjének Galántai Gergely Dániel egyéni vállalkozó (továbbiakban: „Adatkezelő”) adatai:

Cégnév: Galántai Gergely Dániel egyéni vállalkozó
Székhely címe: 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 11. 3/15. (ügyfélfogadás nincsen)
Postacím: 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 11. 3/15. (ügyfélfogadás nincsen)
Adószám: 67537271-1-43
Közösségi adószám: HU 67537271
Nyilvántartási szám: 50378863

Számlavezető bank neve: K&H Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 10405066-50526784-89821007
Nemzetközi (IBAN) bankszámlaszám: HU78 1040 5066 5052 6784 8982 1007
SWIFT/BIC kód: OKHBHUHB

 

Kapcsolattartás:

Elektronikus kapcsolattartás útján készséggel állunk Ügyfeleink rendelkezésére az uzenet [@] galantaigergely [.] hu e-mail címen vagy a Kapcsolat oldalon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül.

Személyes és telefonos ügyfélszolgálat nincsen.

Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, ezért a központi elérhetőségeinken van lehetőség adatvédelmi témában is érdeklődni.

Ha bármilyen kérdésed vagy észrevételed merül fel, akár az alábbi tájékoztatóval vagy más témával kapcsolatosan, keress bizalommal és válaszolunk minden kérdésre.

2. Adatkezelési Tájékoztató célja és hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: „Tájékoztató”) célja:

 • Meghatározza Adatkezelő által vezetett nyilvántartások és adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét.
 • Biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését.
 • A törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.
 • Tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására.

A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes és különleges adatok kezelésére.

3. Irányadó jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; továbbiakban: „GDPR”)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: „Infotv.”)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: „Ptk.”)
 • 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (továbbiakban: „Pp.”)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (továbbiakban: „Eker. tv.”);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (továbbiakban: „Grt.”).

4. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

Az Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazás alapján végzi. Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá visszavonhatja hozzájárulását, kivéve meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés (ilyen esetekben az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az adatok további kezeléséről az érintett részére).

Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni.

Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé továbbítják az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.

5. Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések

1. Feliratkozás ingyenesen letölthető tartalmakra

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatkezelés célja: digitális anyag e-mailben történő elküldése

Adattovábbítás: MailerLite Limited részére

Az adattovábbítás jogalapja: ­érintetti hozzájárulás

Adatfeldolgozók: MailerLite Limited (38 Mount Street Upper, Dublin 2, D02 PR89 Ireland)

Az adatok törlésének határideje: az anyag letöltését követő 30 nap

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az ingyenes anyag letöltésének ellehetetlenülése

2. Hírlevélre történő feliratkozás

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatkezelés célja: digitális anyag és ajánlat e-mailben történő elküldése

Adattovábbítás: MailerLite Limited részére, ügyfélkapcsolati rendszerünk működtetése érdekében

Az adattovábbítás jogalapja: ­érintetti hozzájárulás

Adatfeldolgozók: MailerLite Limited (38 Mount Street Upper, Dublin 2, D02 PR89 Ireland)

Az adatok törlésének határideje: visszavonásig

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az ingyenes anyag letöltésének ellehetetlenülése; ingyenes blog (cikk, videó, podcast) értesítők küldésének ellehetetlenülése; ingyenes videóadás értesítők küldésének ellehetetlenülése; ingyenes közösségi médiában megjelenő tartalom értesítők küldésének ellehetetlenülése; ajánlat értesítők küldésének ellehetetlenülése; az Adatkezelő partnerei által meghirdetett marketing és vállalkozásfejlesztés témájú ajánlat-értesítéseinek ellehetetlenülése.

3. Digitális termékek megrendelése (eseti jelleggel fizikai termék is) esetében

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás; a vásárlást követően: törvényi kötelezettség teljesítése; a telefonszám a probléma-elhárítás, illetve az esetleges fizikai termék kézbesítése esetén a futárszolgálat hatékonysága céljából.

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím

Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, illetve a megrendelt anyag átadása, felmerülő technikai problémák megoldása.

Adattovábbítás: MailerLite Limited részére, ügyfélkapcsolati rendszerünk működtetése érdekében; OTP Mobil Kft. a fizetési szolgáltatás üzemeltetője részére; Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az esetleges fizikai kiegészítő szállítása érdekében; KBOSS.hu Kft., mint a szamlazz.hu oldal üzemeltetője, a számlák kiállítása és tárolása érdekében.

Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése

Adatfeldolgozók: MailerLite Limited (38 Mount Street Upper, Dublin 2, D02 PR89 Ireland); OTP Mobil Kft. (Székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32, Cégjegyzékszám: 01-09-174466, Adószám: 24386106-2-43), Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.,  Cégjegyzékszám: 01-10-042463, Adószám: 10901232-2-44), KBOSS.hu Kft. (Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7., Cégjegyzékszám: 01-09-303201, Adószám: 13421739-2-41)

Az adatok törlésének határideje: az adatok megadását követő 9 év, kivéve a telefonszámot, amelyet a megrendelés teljesítését követő 3 hónapon belül törlünk.

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a megrendelt anyag átvételéig: a megrendelés teljesítésének ellehetetlenülése; a telefonszám megadásának elmaradása esetén az esetleges fizikai termék kézbesítésének nagyobb arányú sikertelensége, amely esetben az Adatkezelő fenntartja a jogot az ismételt kézbesítés megkísérlésére, az érintett költségére; a teljesítést követően csupán a bankszámla-adatok és a telefonszám törlése kérhető (az előbbi törlése csupán olyan nyilatkozat megtételét követően törölhető, ha az adatok tulajdonosa kijelenti, hogy az ügylet megfelelően teljesült, és nem vitatja az ügyletet semmilyen szempontból), a többi adat (név, e-mail cím, szállítási cím) törvényi kötelezettség okán nem törölhetők a megjelölt időpontig.

4. iBrand Marketing Tagság előfizetése esetében

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás; a vásárlást követően: törvényi kötelezettség teljesítése; a telefonszám a probléma-elhárítás, illetve adategyeztetés céljából.

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím

Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, illetve a megrendelt anyag átadása, felmerülő technikai problémák megoldása.

Adattovábbítás: MailerLite Limited részére, ügyfélkapcsolati rendszerünk működtetése érdekében; OTP Mobil Kft. a fizetési szolgáltatás üzemeltetője részére; KBOSS.hu Kft., mint a szamlazz.hu oldal üzemeltetője, a számlák kiállítása és tárolása érdekében.

Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése

Adatfeldolgozók: MailerLite Limited (38 Mount Street Upper, Dublin 2, D02 PR89 Ireland); OTP Mobil Kft. (Székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32, Cégjegyzékszám: 01-09-174466, Adószám: 24386106-2-43), KBOSS.hu Kft. (Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7., Cégjegyzékszám: 01-09-303201, Adószám: 13421739-2-41)

Az adatok törlésének határideje: az adatok megadását követő 9 év, kivéve a telefonszámot, amelyet a megrendelés teljesítését követő 3 hónapon belül törlünk.

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a megrendelt anyag átvételéig: a megrendelés teljesítésének ellehetetlenülése; a telefonszám megadásának elmaradása esetén az esetlegesen fellépő hibás adatközlés vagy technikai probléma esetén nehézkesebb és lassabb segítségnyújtás az Adatkezelő részéről; a teljesítést követően csupán a bankszámla-adatok és a telefonszám törlése kérhető (az előbbi törlése csupán olyan nyilatkozat megtételét követően törölhető, ha az adatok tulajdonosa kijelenti, hogy az ügylet megfelelően teljesült, és nem vitatja az ügyletet semmilyen szempontból), a többi adat (név, e-mail cím, számlázási cím) törvényi kötelezettség okán nem törölhetőek a megjelölt időpontig.

5. iBrand Marketing tagsági fiók regisztrációja esetében (iBrand Marketing Tagság előfizetés, digitális termék vásárlása, ingyenes és letölthető digitális termékre való feliratkozás esetén kötelező!)

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás; a vásárlást követően: törvényi kötelezettség teljesítése;

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, fiókhoz tartozó jelszó, telefonszám, számlázási cím

Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, illetve a megrendelt anyag átadása, felmerülő technikai problémák megoldása,

Adattovábbítás: MailerLite Limited részére, ügyfélkapcsolati rendszerünk működtetése érdekében; OTP Mobil Kft. a fizetési szolgáltatás üzemeltetője részére; KBOSS.hu Kft., mint a szamlazz.hu oldal üzemeltetője, a számlák kiállítása és tárolása érdekében

Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése

Adatfeldolgozók: MailerLite Limited (38 Mount Street Upper, Dublin 2, D02 PR89 Ireland); statisztikai számjel: 25743500-5829-113-01; adószám: 25743500-2-41); OTP Mobil Kft. (Székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32, Cégjegyzékszám: 01-09-174466, Adószám: 24386106-2-43), KBOSS.hu Kft. (Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7., Cégjegyzékszám: 01-09-303201, Adószám: 13421739-2-41)

Az adatok törlésének határideje: visszavonásig; amennyiben vásárlás történt és a fiók törlésre kerül: az adatok megadását követő 9 év, kivéve a telefonszámot, amelyet a megrendelés teljesítését követő 3 hónapon belül törlünk; ha a fiók törlésre kerül és korábban nem történt vásárlás: a fiók törlésével egyidejűleg törlésre kerül minden tárolt adat

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: digitális termékekhez való hozzáférés ellehetetlenülése (név, e-mail cím hiánya esetén); a telefonszám megadásának elmaradása esetén az esetlegesen fellépő hibás adatközlés vagy technikai probléma esetén nehézkesebb és lassabb segítségnyújtás az Adatkezelő részéről; a teljesítést követően csupán a bankszámla-adatok és a telefonszám törlése kérhető (az előbbi törlése csupán olyan nyilatkozat megtételét követően törölhető, ha az adatok tulajdonosa kijelenti, hogy az ügylet megfelelően teljesült, és nem vitatja az ügyletet semmilyen szempontból), a többi adat (név, e-mail cím, számlázási cím) törvényi kötelezettség okán nem törölhetőek a megjelölt időpontig; amennyiben jelszót nem ad meg a felhasználó, a kezdeti, automatikusan generált jelszó marad érvényben.

6. Fizikai termékek rendelése esetében

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás; a vásárlást követően: törvényi kötelezettség teljesítése; a telefonszám a probléma-elhárítás, illetve a futárszolgálat hatékonysága céljából kerül kezelésre

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, telefonszám, szállítási cím

Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, illetve a megrendelt anyag átadása, felmerülő technikai problémák megoldása

Adattovábbítás: MailerLite Limited részére, ügyfélkapcsolati rendszerünk működtetése érdekében; OTP Mobil Kft. a fizetési szolgáltatás üzemeltetője részére; KBOSS.hu Kft. a számlák kiállítása és tárolása érdekében, Webshop Partner Kft.  és General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.  futárszolgálat részére, a termék szállítása érdekében;

Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése

Adatfeldolgozók: MailerLite Limited (38 Mount Street Upper, Dublin 2, D02 PR89 Ireland); OTP Mobil Kft. (Székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32, Cégjegyzékszám: 01-09-174466, Adószám: 24386106-2-43),; GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.; cégjegyzékszám: 13-09-111755; adószám: 12369410-2-44); Webshop Partner Kft.  (székhely: 2133 Sződliget, Petőfi Sándor utca 9.; cégjegyzékszám:13-09-172247;adószám:25046119-2-13);KBOSS.hu Kft. (székhely:1031 Budapest, Záhony utca 7. Cégjegyzékszám: 01-09-303201; bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; adószám: 13421739-2-41)

Az adatok törlésének határideje: az adatok megadását követő 9 év, kivéve a telefonszámot, amelyet a megrendelés teljesítését követő 3 hónapon belül törlünk.

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a megrendelt anyag átvételéig: a megrendelés teljesítésének ellehetetlenülése; a telefonszám megadásának elmaradása esetén a termék kézbesítésének nagyobb arányú sikertelensége, amely esetben az Adatkezelő fenntartja a jogot az ismételt kézbesítés megkísérlésére, az érintett költségére; a teljesítést követően csupán a bankszámla-adatok és a telefonszám törlése kérhető (az előbbi törlése csupán olyan nyilatkozat megtételét követően törölhető, ha az adatok tulajdonosa kijelenti, hogy az ügylet megfelelően teljesült, és nem vitatja az ügyletet semmilyen szempontból), a többi adat (név, e-mail cím, szállítási cím) törvényi kötelezettség okán nem törölhetőek a megjelölt időpontig.

7. Rendezvények megrendelése esetében (eseti jelleggel fizikai termékkel)

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás; a vásárlást követően: törvényi kötelezettség teljesítése.

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, telefonszám, szállítási cím

Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, illetve a megrendelt termék átadása, felmerülő technikai problémák megoldása, a telefonszám a probléma-elhárítás, illetve az esetleges fizikai termék kézbesítése esetén a futárszolgálat hatékonysága céljából.

Adattovábbítás: MailerLite Limited részére, ügyfél-kapcsolati rendszerünk működtetése érdekében; OTP Mobil Kft. a fizetési szolgáltatás üzemeltetője részére; Webshop Partner Kft.  és GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. futárszolgálat részére, az esetleges fizikai kiegészítő szállítása érdekében; KBOSS.hu Kft., mint a számlázz.hu oldal üzemeltetője, a számlák kiállítása és tárolása érdekében

Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése

Adatfeldolgozók: MailerLite Limited (38 Mount Street Upper, Dublin 2, D02 PR89 Ireland); OTP Mobil Kft. (Székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32, Cégjegyzékszám: 01-09-174466, Adószám: 24386106-2-43), GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.; cégjegyzékszám: 13-09-111755; adószám: 12369410-2-44); Webshop Partner Kft.  (székhely: 2133 Sződliget, Petőfi Sándor utca 9.; cégjegyzékszám:13-09-172247;adószám:25046119-2-13);KBOSS.hu Kft. (székhely:1031 Budapest, Záhony utca 7. Cégjegyzékszám: 01-09-303201; bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; adószám: 13421739-2-41)

Az adatok törlésének határideje: az adatok megadását követő 9 év, kivéve a telefonszámot, amelyet a megrendelés teljesítését követő 3 hónapon belül törlünk.

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a megrendelt anyag átvételéig: a megrendelés teljesítésének ellehetetlenülése; a telefonszám megadásának elmaradása esetén az esetleges fizikai termék kézbesítésének nagyobb arányú sikertelensége, amely esetben az Adatkezelő fenntartja a jogot az ismételt kézbesítés megkísérlésére, az érintett költségére; a teljesítést követően csupán a bankszámla-adatok és a telefonszám törlése kérhető (az előbbi törlése csupán olyan nyilatkozat megtételét követően törölhető, ha az adatok tulajdonosa kijelenti, hogy az ügylet megfelelően teljesült, és nem vitatja az ügyletet semmilyen szempontból), a többi adat (név, e-mail cím, szállítási cím) törvényi kötelezettség okán nem törölhetőek a megjelölt időpontig.

8. Személyes és online konzultáció megrendelés esetében

a; Jelentkezés és elbírálás

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, telefonszám.

Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, a személyes konzultációra jelentkező alkalmasságának megállapítása; a telefonszám időpont, illetve adategyeztetés céljából szükséges

Adattovábbítás: MailerLite Limited részére, ügyfélkapcsolati rendszerünk működtetése érdekében.

Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése.

Adatfeldolgozók: MailerLite Limited (38 Mount Street Upper, Dublin 2, D02 PR89 Ireland).

Az adatok törlésének határideje: sikeres kiválasztás esetén az adatok a lenti b; pontban foglaltak szerint kerülnek további kezelésre; elutasítás esetén az adatokat haladéktalanul töröljük.

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a kiválasztás, és így a személyes vagy online konzultáció ellehetetlenülése.

b; Sikeres elbírálását követő konzultáció

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás, megrendelt szolgáltatás teljesítése.

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím.

Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, a személyes konzultációhoz kapcsolódó szerződés és számla elkészítése.

Adattovábbítás: MailerLite Limited részére, ügyfélkapcsolati rendszerünk működtetése érdekében; OTP Mobil Kft. a fizetési szolgáltatás üzemeltetője részére; KBOSS.hu Kft., mint a szamlazz.hu oldal üzemeltetője, a számlák kiállítása és tárolása érdekében

Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése

Adatfeldolgozók: MailerLite Limited (38 Mount Street Upper, Dublin 2, D02 PR89 Ireland); OTP Mobil Kft. (Székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32, Cégjegyzékszám: 01-09-174466, Adószám: 24386106-2-43), KBOSS.hu Kft. (Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7., Cégjegyzékszám: 01-09-303201, Adószám: 13421739-2-41)

Az adatok törlésének határideje: az adatok megadását követő 9 év, kivéve a telefonszámot, amelyet a megrendelés teljesítését követő 3 hónapon belül törlünk.

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a személyes vagy online konzultáció ellehetetlenülése.

9. Központi e-mail címre érkező üzenetek (e-mail / kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül)

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés célja: ügyfélszolgálati feladatok teljesítése (pl. termékkel vagy szolgáltatással, számlázással, fizikai termék küldéssel, letöltési linkkel, tagsági fiókkal kapcsolatos kérdések stb.)

Adattovábbítás: MailerLite Limited részére, ügyfélkapcsolati rendszerünk működtetése érdekében.

Az adattovábbítás jogalapja: ­érintetti hozzájárulás.

Adatfeldolgozók: MailerLite Limited (38 Mount Street Upper, Dublin 2, D02 PR89 Ireland).

Az adatok törlésének határideje: az adatok megadását követő 5 év.

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a szolgáltatások, termékek igénybevételének az ellehetetlenülése; egyéb kötelezettségek ellehetetlenülése; árajánlat küldésének ellehetetlenülése; egyéb tájékoztatások ellehetetlenülése.

10. Facebook oldal

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás ráutaló magatartással.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy nincs ráhatása a Facebook Inc. által üzemeltetett, és az Adatkezelő által a https://www.facebook.com/galantaigergelyhu alatt létrehozott aloldal és a https://www.facebook.com/groups/marketingklub csoport adatkezelésére, az oldalon keresztül küldött üzenetek tárolásán, törlésén kívül. Az érintettek adatainak kezeléséről a Facebook Inc. következő címen elérhető tájékoztatójában lehet részletes tájékoztatást kapni: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Amennyiben az érinett korlátozni vagy törölni szeretné a vele kapcsolatos adatokat, úgy ezen igényét kizárólag a Facebook Inc. tudja teljesíteni, így kérjük, hogy a szolgáltatóval lépj kapcsolatba!

FONTOS TUDNIVALÓ: A Facebook oldal által működtetett sütik egy része akkor is települ a felhasználó gépére, ha az érintett nem rendelkezik Facebook-regisztrációval, de megnyit Facebook-oldalon található tartalmat (pl. keresőoldalak találati eredményeként).

Az adatközlés hiányának/megtiltásának esetleges következménye: Adatkezelő Facebook-oldalán megosztott tartalmak megismerésének ellehetetlenülése.

11. Számlázás

Az adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség teljesítése

A kezelt adatok köre: név; számlázási cím

Adatkezelés platformja: elektronikus

Az adatkezelés célja: törvényi kötelezettség teljesítése

Adatfeldolgozó: a számlákat KBOSS.hu Kft. (székhely:1031 Budapest, Záhony utca 7. Cégjegyzékszám: 01-09-303201; bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; adószám: 13421739-2-41), mint a számlázz.hu oldal üzemeltetője állítja ki és tárolja.

Adattovábbítás jogcíme: Adatkezelő jogos érdeke

Az adatok törlésének határideje: a számla kiállítását követő 9 év

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: nincs mód az adatszolgáltatás megtagadására törvényi kötelezés folytán

6. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintettek tájékoztatást kérhetnek írásban az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adataik kezelésének módjáról, jelezheti törlési vagy módosítási igényét, továbbá visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását a 1. pontban megadott elérhetőségeken.

Az érintett törlési jogát a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén nem gyakorolhatja.

A tájékoztatáshoz való jog tartalma:

Az érintett igénye alapján az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében felsorolt információkat, valamint a 15-22. és a 34. cikk szerinti tájékoztatásokat tömör, közérthető formában nyújtsa.

A hozzáféréshez való jog tartalma:

Az érintett megkeresésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozó adatkezelés az Adatkezelőnél. Amennyiben Adatkezelőnél folyamatban van a kérelmezőre vonatkozó adatkezelés, az érintett jogosult hozzáférésre a következők tekintetében:

 • A rá vonatkozó személyes adatok;
 • az adatkezelés célja(i);
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;
 • az adatok tárolásának időtartama;
 • a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
 • a kezelt adatok forrása;
 • profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai;
 • a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.

A fentiek szerinti adatigénylés esetén Adatkezelő az érintett részére kiadja a kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát. Külön kérelemre van lehetőség elektronikus úton való kézbesítést kérni az Adatkezelőtől. Adatkezelő minden további példányért oldalanként 1500,- Ft-os adminisztrációs díjat kér. Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.

A helyesbítéshez való jog:

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését.

A törléshez való jog:

Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül, törli az érintettre vonatkozó adatokat:

 • Az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre;
 • az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához;
 • az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja az adatkezelésre;
 • a kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez törölni kell.

Az adatok törlését Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is:

 • Az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a további adatkezelés;
 • a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
 • közérdekből;
 • archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból;
 • jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az érintett kérelmére:

 • Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra az időre vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának, helyességének felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik;
 • az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését, csupán az adatkezelés korlátozását kéri;
 • az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez;

Amennyiben az Adatkezelő korlátozást vezet be bármely kezelt adatra, úgy a korlátozás időtartama alatt kizárólag akkor, és annyiban kezeli az érintett adatot, amennyiben:

 • Az érintett ehhez hozzájárul;
 • jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
 • más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
 • közérdek érvényesítéséhez szükséges

A visszavonáshoz való jog:

Az érintett jogosult az Adatkezelőnek adott hozzájárulását – írásban – bármikor visszavonni. Ilyen igény esetén az Adatkezelő haladéktalanul és véglegesen törli mindazon adatokat, amelyeket az érintettel kapcsolatosan kezelt, és amelyek további tárolását jogszabály nem írja elő, vagy jogos érdekekhez fűződő jogok érvényesítéséhez vagy megvédéséhez nem szükségesek. A hozzájárulás visszavonásáig történt adatkezelés jogosságát a visszavonás nem érinti.

Az adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult az Adatkezelő által a rá vonatkozó adatok, általánosan használt, számítógépes szoftverrel olvasható formátumban történő továbbítását kérni egy másik adatkezelő részére. A kérést Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás:

Az érintettet megilleti a jogosultság, hogy ne legyen alanya kizárólag automatizált adatkezelésen (például profilalkotáson) alapuló olyan döntésnek, amely rá joghatással lenne, vagy egyébként hátrányosan érintené. Nem alkalmazható ezen jogosultság, ha:

 • az adatkezelés elengedhetetlen az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése céljából;
 • az érintett kifejezetten hozzájárul ilyen eljárás alkalmazásához;
 • alkalmazását jogszabály engedélyezi;
 • szükséges jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

7. Kapcsolatfelvétel

Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során beérkező e-mailt, és annak tartalmát (így különösen a feladó nevét, címét, a dátumot, a csatolmányokat) az Adatkezelő 5 évig tárolja, majd törli azokat.

8. Az adatok tárolásának módja, biztosítása

Adatkezelő az általa kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – a székhelyén őrzi. Ez alól kivételt képeznek az Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok, amelyek őrzési helye az adatfeldolgozók székhelyén található.

Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok:

 • változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
 • hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
 • az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás);
 • illetve, hogy a jogosultalan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

Az adatok védelme kiterjed különösen:

 • a jogosultalan hozzáférésre;
 • megváltoztatásra;
 • továbbításra;
 • törlésre;
 • nyilvánosságra hozatalra;
 • véletlen sérülésre;
 • véletlen megsemmisülésre;
 • illetve az alkalmazott technika megváltozása megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válásra.

Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmaz. A megfelelőség vizsgálata során különös hangsúlyt kap az Adatkezelőnél végzett adatkezelés során felmerülő kockázat mértéke. Az informatikai védelem biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek az érintettetekhez rendelhetők vagy összekapcsolhatók (kivéve, ha jogszabály azt megengedi).

Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy:

 • az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá;
 • csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult;
 • az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen.

Az Adatkezelő, és esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozói mindenkor védelmet biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok, betörések, rongálás, természeti csapások ellen. Adatkezelő (illetve az adatfeldolgozó) szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaz.

Az Adatkezelő felé interneten keresztül – bármely formában – továbbított üzenetek fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre vezetnek. Az ilyen veszélyek elhárítására ugyanakkor az Adatkezelő mindent megtesz, ami a mindenkori technika állása szerint, ésszerűen megtehető, és tőle elvárható. Ennek érdekében az alkalmazott rendszerek megfigyelés alatt állnak, hogy a biztonsági eltéréseket rögzíthesse, hogy bizonyítékot szerezzen biztonsági eseményre vonatkozólag, illetve, hogy vizsgálhassa az óvintézkedések hatékonyságát.

9. Eljárási szabályok

Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem érkezik be, úgy adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.

Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt.

Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve, ha:

 • az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;
 • a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
 • a kérelem túlzó.

Az előző pont alapján az Adatkezelő jogosult:

 • a kérelmet megtagadni;
 • a kérelem teljesítését az azzal összefüggő, ésszerű díj megfizetéséhez kötni.

Amennyiben a kérelmező papíralapon kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért 1500,- Ft adminisztrációs díjat kér oldalanként.

Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Amennyiben az érintett kéri, Adatkezelő tájékoztatást ad, hogy adatai mely személyek felé került továbbításra.

Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha:

 • az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást az Adatkezelőnek;
 • az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét.

10. Kártérítés

Amennyiben bármely érintett az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenved, úgy jogosult az Adatkezelőtől és/vagy az adatfeldolgozótól kártérítést követelni. Amennyiben az Adatkezelő és adatfeldolgozó(k) is érintettek a jogsértés elkövetésével, úgy a bekövetkezett kárért egyetemlegesen felelnek.
Az adatfeldolgozó kizárólag abban az esetben felel a felmerült károkért, ha megsértette a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok kifejezetten az adatfeldolgozókra megfogalmazott előírásait, illetve, ha a kár az Adatkezelő utasításainak figyelmen kívül hagyása miatt állt be.
Az Adatkezelő, illetve az esetleges adatfeldolgozók csak abban az esetben felelnek, ha nem tudják bizonyítani, hogy a kárt előidéző eseményért, körülményért nem felelősek.

11. Jogorvoslat

Amennyiben kifogásod, problémád van, kérjük először fordulj hozzánk bizalommal.

Amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait az Adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozók megsértették, jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni.

Ha az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg, a következő elérhetőségeken: székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06-1/391-1400; fax: 06-1/391-1410; e.mail cím: ugyfelszolgalat @ naih.hu; honlap: naih.hu

12. Hatósági együttműködés

Az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult Hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat. Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső Hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

13. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztató egyoldalú módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.

Utolsó módosítás dátuma:

Kelt: Székesfehérvár, 2023. november 16.